Općini Čitluk 80 tisuća KM za projekt rekonstrukcije krova Gradske športske dvorane

Federalno ministarstvo financija i Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u suradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja (FZZPR) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOG FBiH) objavilo je poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) za podnošenje prijave za financijsku podršku u sklopu Grant sheme „Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH“.

Financijski doprinos Grant sheme po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira nije mogao biti manji od 50.000 KM niti većo od 100.000 KM, a sufinanciranje od strane jedinice lokalne samouprave koja aplicira za bespovratna sredstva iz Grant sheme, minimalno 30% ukupne vrijednosti traženog iznosa od Grant sheme.

Sredstva za realizaciju Grant sheme osigurale su Vlada FBiH, kao i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP BiH. Grant shema se realizira u sklopu Financijskog mehanizma za podršku integriranog i održivog lokalnog razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga projekata je objavljen 01. 12. 2020. godine. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga od dana objave Javnog natječaja je bio 28. 12. 2020. u 15:00 sati.

U utvrđenom roku zaprimljena su 63 projektna prijedloga te je evaluacija istih izvršena u dva koraka: administrativna provjera ispunjenosti uvjeta i tehnička evaluacija projektnih prijedloga.

Općina Čitluk aplicirala je aplicirala s projektom „Rekonstrukcija krova Gradske športske dvorane Čitluk“ koji joj je i odobren u visini od cca. 80 tisuća KM.

Odgovori